Osiedle Rąbieńska


  • Łódź, Polesie, Grabienice, ul. Rąbieńska 62
  • Liczba pokoi: 1 - 3
  • Powierzchnia: 28,00  - 73,00 m2
  • Termin oddania: 
Pokaż inwestycję na mapie

Opis inwestycji Osiedle Rąbieńska


Pro­jekt powstaje na Złot­nie — pre­sti­żo­wej i cenio­nej czę­ści Łodzi — przy ulicy Rąbień­skiej 62 zakłada budowę 5 funk­cjo­nal­nych budyn­ków, w któ­rych znaj­duje się około 90 lokali miesz­kal­nych, poło­żo­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie tere­nów o prze­wa­ża­ją­cej zabu­do­wie jednorodzinnej. Oferta obejmuje lokale o pow. od 28m2 do 73m2 wraz z infra­struk­turą tech­niczną, gara­żami, miej­scami par­kin­go­wymi, dro­gami wewnętrz­nymi, oświe­tle­niem oraz pla­cem zabaw dla dzieci. Moż­liwe jest rów­nież łącze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia metrażu od 80 do 130m2.

 

Kom­pleks miesz­ka­niowy będzie ogro­dzony, z dwoma nie­za­leż­nymi wjaz­dami oraz przy­sto­so­wany dla osób nie­peł­no­spraw­nych, dzięki czemu osie­dle będzie sprzy­jało kom­for­towi i bez­pie­czeń­stwu mieszkańców.

 

Loka­li­za­cja Osie­dla Rąbień­ska wycho­dzi naprze­ciw zróż­ni­co­wa­nym potrze­bom przy­szłych miesz­kań­ców, łącząc zalety szyb­kiego dojazdu do cen­trum Łodzi oraz moż­li­wość spę­dza­nia czasu w bli­sko­ści łódz­kich tere­nów par­ko­wych — Parku na Zdro­wiu, ZOO czy Ogrodu Botanicznego.

Szczegóły inwestycji Osiedle Rąbieńska


Typ transakcjisprzedaż
DeweloperPro-Inwest Sp. z o.o.
Osiedle Rąbieńska
Województwołódzkie
Miasto/PowiatŁódź

Miasto/StrefaGrabienice
Powierzchnia28,00  - 73,00 m2
Liczba pokoi1 - 3

Technologia i standard wykończenia


Rodzaj zabudowy

budynek mieszkalny

Infrastruktura

osiedle zamknięte , plac zabaw dla dzieci

Otoczenie

park, teren rekreacyjny

Parking

hala garażowa, miejsce postojowe przy budynku

Typ nieruchomości

Mieszkania

Dystans od centrum miasta

do 10 km

Liczba poziomów w mieszkaniu

1-poziomowe

Powierzchnia dodatkowa

balkon

Liczba planowanych mieszkań

90

Liczba planowanych budynków

5


Lokalizacja inwestycji

Przydatne informacjeOsiedle Rąbieńska

ul. Srebrzyńska 9, Konstantynów łódzki


Devenir accro au Viagra | Sicherheit Ihr Viagra nicht geheim | Viagra voor vrouwen | Il Viagra può aiutarti | Quieres comprar Viagra