Osiedle Rąbieńska


  • Łódź, Polesie, Grabienice, ul. Rąbieńska 62
  • Liczba pokoi: 1 - 3
  • Powierzchnia: 28,00  - 73,00 m2
  • Termin oddania: 
Pokaż inwestycję na mapie

Opis inwestycji Osiedle Rąbieńska


Pro­jekt powstaje na Złot­nie — pre­sti­żo­wej i cenio­nej czę­ści Łodzi — przy ulicy Rąbień­skiej 62 zakłada budowę 5 funk­cjo­nal­nych budyn­ków, w któ­rych znaj­duje się około 90 lokali miesz­kal­nych, poło­żo­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie tere­nów o prze­wa­ża­ją­cej zabu­do­wie jednorodzinnej. Oferta obejmuje lokale o pow. od 28m2 do 73m2 wraz z infra­struk­turą tech­niczną, gara­żami, miej­scami par­kin­go­wymi, dro­gami wewnętrz­nymi, oświe­tle­niem oraz pla­cem zabaw dla dzieci. Moż­liwe jest rów­nież łącze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia metrażu od 80 do 130m2.

 

Kom­pleks miesz­ka­niowy będzie ogro­dzony, z dwoma nie­za­leż­nymi wjaz­dami oraz przy­sto­so­wany dla osób nie­peł­no­spraw­nych, dzięki czemu osie­dle będzie sprzy­jało kom­for­towi i bez­pie­czeń­stwu mieszkańców.

 

Loka­li­za­cja Osie­dla Rąbień­ska wycho­dzi naprze­ciw zróż­ni­co­wa­nym potrze­bom przy­szłych miesz­kań­ców, łącząc zalety szyb­kiego dojazdu do cen­trum Łodzi oraz moż­li­wość spę­dza­nia czasu w bli­sko­ści łódz­kich tere­nów par­ko­wych — Parku na Zdro­wiu, ZOO czy Ogrodu Botanicznego.

Szczegóły inwestycji Osiedle Rąbieńska


Typ transakcjisprzedaż
DeweloperPro-Inwest Sp. z o.o.
Osiedle Rąbieńska
Województwołódzkie
Miasto/PowiatŁódź

Miasto/StrefaGrabienice
Powierzchnia28,00  - 73,00 m2
Liczba pokoi1 - 3

Technologia i standard wykończenia


Rodzaj zabudowy

budynek mieszkalny

Infrastruktura

plac zabaw dla dzieci, osiedle zamknięte

Otoczenie

park, teren rekreacyjny

Parking

hala garażowa, miejsce postojowe przy budynku

Typ nieruchomości

Mieszkania

Dystans od centrum miasta

do 10 km

Liczba poziomów w mieszkaniu

1-poziomowe

Powierzchnia dodatkowa

balkon

Liczba planowanych mieszkań

90

Liczba planowanych budynków

5


Lokalizacja inwestycji

Przydatne informacjeOsiedle Rąbieńska

ul. Srebrzyńska 9, Konstantynów łódzki