Obowiązek podatkowy w przypadku podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała okoliczność uzasadniająca powstanie tego obowiązku (w którym np. dokonaliśmy zakupu). Nie ma przy tym znaczenia data ujawnienia zakupu w księdze wieczystej.

 

Tym samym, z pierwszym dniem następnego miesiąca, w którym nieruchomość została nabyta, wygasa obowiązek podatkowy dla poprzedniego właściciela. Rządzi także kolejna reguła – jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Po zakupie nieruchomości jesteśmy zobowiązani do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, która będzie zawierała niezbędne dane, potrzebne do naliczenia należnego podatku. Należy ją sporządzić w terminie 2 tygodni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (np. zakup mieszkania) lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wymiaru tego podatku (np. zmiana przeznaczenia).

 

Jeżeli natomiast wzniesiemy budynek na gruncie, za który płaciliśmy podatek, jesteśmy zobowiązani od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku, zapłacić podatek za budynek mieszkalny (oprócz dotychczasowego podatku za grunt).

 

Wstąpienie w prawa właściciela na drodze spadkowej aktualizuje obowiązek osoby nabywającej nieruchomość (spadkobiercy) do zapłaty należnego podatku. Obowiązek powstaje od chwili zgonu spadkodawcy, ponieważ w tym momencie spadkobierca staje się właścicielem nieruchomości (Orzeczenie WSA w Poznaniu z dn. 28.08.2013 r. III SA/Po 522/13).

 

Ponadto jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu 2 lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, chyba, że została wyodrębniona własność lokali w nieruchomości. W konsekwencji, w przypadku odziedziczenia nieruchomości, podatek może zostać wyegzekwowany w całości od jednego ze współwłaścicieli, który ma następnie możliwość dochodzenia zwrotu należności od pozostałych współwłaścicieli.

 

(fot. sxc.hu)

_______________________________________________

 

Aleksander Blumski

radca prawny
ekspert DOPOZNANIA.PL

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Blumskiego
ul. Szewska 20/1
61-760 Poznań

www.blumski.pl  |  kancelaria@blumski.pl  |  tel. 61 847 90 44