REGULAMIN SERWISU DOPOZNANIA.PL

 

I. Informacje ogólne

 

1.       Operatorem Serwisu www.dopoznania.pl jest DOPOZNANIA.PL Maja Blumska Przemysław Fic s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wielkiej 21.

2.       Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b)    Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c)    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

II. Umowa o świadczenie usług

1.       Z chwilą przesłania zapytania przy użyciu dostępnych w serwisie Dopzonania.pl formularzy lub z chwilą utworzenia konta użytkownika pomiędzy użytkownikiem, a Operatorem serwisu zawierana jest umowa o świadczenie usług (dalej: Usługi). Usługi w szczególności obejmują: automatyczne utworzenie konta użytkowania w serwisie Dopoznania.pl, przesyłanie ofert nieruchomości w zakresie sprecyzowanym przez użytkowania, a także obsługę przesłanego zapytania lub kontaktu, jak również pośredniczenie w przekazywaniu ofert pomiędzy użytkownikiem, a współpracującymi z operatorem serwisu deweloperami.  W celu realizacji Usług dostępnych w serwisie Dopoznania.pl od użytkowników zbierane są dane, których przekazanie jest całkowicie dobrowolne.

2.       Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest przesłanie zapytania lub utworzenie konta użytkownika. Proces rejestracji kończy się w momencie przesłania zapytania do operatora serwisu lub potwierdzenia utworzenia konta.

3.       Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu zapytania lub w formularzu rejestracyjnym akceptuje treść niniejszego regulaminu, z którym winien się uprzednio zapoznać.

4.       Po przesłaniu zapytania lub dokonaniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do profilu, którym może samodzielnie zarządzać. Przesłanie zapytania lub utworzenie konta i uzyskanie dostępu do świadczonych Usług jest dobrowolne i bezpłatne.

5.       Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem i operatorem serwisu na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres obowiązywania umowy rozpoczyna się z chwilą przesłania formularza lub utworzenia konta.

6.       Operator serwisu wskazuje, aby użytkownik chronił swoje hasło i nie udostępniał go osobom trzecim, ponieważ wejście w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika może powodować szkody. W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do konta innego użytkownika. Za sposób korzystania z konta przez użytkownika odpowiedzialny jest użytkownik.

7.       Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu.

8.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymagane jest usunięcie konta albo przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@dopoznania.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby użytkownik usunął konto lub wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym.

9.       Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkowania przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

10.   Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

11.   Prawo wypowiedzenia użytkownik realizuje w taki sam sposób, jak opisany w pkt 3.8. Regulaminu. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług, które wymagają logowania, jak również zaprzestaniem świadczenia usług w ramach przesłanego formularza zapytania.

12.   Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a)      użytkownik narusza przepisy prawa lub Regulaminu,

b)      użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez operatora serwisu danych osobowych zapisanych w ramach konta lub przesłanych w formularzu zapytania,

c)       zawinione zachowanie użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług serwisu dopoznania.pl przez innych użytkowników.

13.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów (np. dłuższej nieaktywności), operator serwisu ma prawa do skasowania konta użytkownika, po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną bądź na adres podany przy rejestracji konta.

14.   Wszelkie reklamacje związane z kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane mailowo na adres: sekretariat@dopoznania.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia rejestracji. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia wskazanego terminu, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody, wynikające z przyczyn niezależnych od operatora danych. Operator danych zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielenia wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

15.   Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji  drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez operatora serwisu.

 

III. Polityka prywatności i dane osobowe.

 

1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu DOPOZNANIA.PL jest operator serwisu DOPOZNANIA.PL spółka cywilna Maja Blumska i Przemysław Fic ul. Wielka 21/3, 61-755 Poznań,
NIP: 7831692346 (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

DOPOZNANIA.PL spółka cywilna Maja Blumska i Przemysław Fic

Adres:ul. Wielka 21/3, 61-755 Poznań

Telefon:+48 536 871 640

E-mail:ado@dopoznania.pl

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail:ado@dopoznania.pl

pod numerem telefonu:+48 536 871 640

lub osobiście w siedzibie DOPOZNANIA.PL przy ul. Wielkiej 21/3, 61-755 Poznań

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.  

 

3. Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

 

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Twoje dane osobowe pozyskujemy w związku  zawarciem umowy o świadczenie usług, na skutek złożonego przez Ciebie zapytania o nieruchomości prezentowane na stronie www.dopoznania.pl. Umowa o świadczenie usług zostaje również zawarta, gdy pozostawiasz swój numer telefonu z prośbą o kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty nieruchomości. Dane osobowe pozyskujemy również w czasie tragów mieszkaniowych i innych wydarzeń związanych z branżą mieszkaniową, jeśli udzielisz nam zgody na ich przetwarzanie.


 

4. Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

 

Na rzecz użytkowników serwisu www.dopoznania.pl świadczymy różne usługi, w związku z czym przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Złożenie zapytania o konkretną ofertę nieruchomości na portalu www.dopoznania.pl 

Zakres danych.W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w złożonym zapytaniu: dane dotyczące poszukiwanej przez Ciebie nieruchomości, imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawa prawna.Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi prezentacji oferty nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Złożenie zapytania grupowego o oferty nieruchomości na portalu www.dopoznania.pl 

Zakres danych.W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w złożonym zapytaniu: dane dotyczące poszukiwanej przez Ciebie nieruchomości, imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawa prawna.Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi prezentacji ofert nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Prośba o kontakt telefoniczny  

Zakres danych.W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w prośbie o kontakt telefoniczny: dane dotyczące poszukiwanej przez Ciebie nieruchomości, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Podstawa prawna.Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi kontaktu telefonicznego w sprawie oferty nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Założenie Konta w serwisie www.dopoznania.pl

Zakres danych.W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym w serwisie www.dopoznania.pl, to znaczy: login oraz utworzone przez Ciebie hasło.

Podstawa prawna.Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Automatyczne założenie Konta w serwisie www.dopoznania.pl

Zakres danych.W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym w serwisie www.dopoznania.pl, to znaczy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło do konta.

Podstawa prawna.Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Poszukiwanie oferty mieszkaniowej

Zakres danych.W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu „Tylko 3 kroki do wymarzonego mieszkania”, to znaczy: dane dotyczące interesującej Cię nieruchomości, imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawa prawna.Udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu www.dopoznania.ploraz ułatwienie korzystania z serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu

Zakres danych.W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie www.dopoznania.pl, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych.W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.


 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych.W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w związku ze złożonymi zapytaniami, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy www.dopoznania.pla Użytkownikami, opartych na rzetelności i lojalności.

 

5. W jaki sposób dopasowujemy oferty nieruchomości do złożonego przez Ciebie zapytania?

 

Dzięki korzystaniu z serwisu www.dopoznania.plmożesz znaleźć interesujące Cię lokum, najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji.  Po złożonym przez Ciebie zapytaniu – o konkretną nieruchomość lub nieruchomości według podanych kryteriów albo prośby o kontakt telefoniczny – udostępniamy podane przez Ciebie dane współpracującym z serwisem www.dopoznania.pl deweloperom. W tych celach przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji złożenia zapytania lub prośby o kontakt telefoniczny. Przekazanie Twoich danych deweloperowi nie odbywa się automatycznie. W zależności od złożonego przez Ciebie zapytania, nasz pracownik wybiera dewelopera, którego nieruchomości najlepiej odpowiadają podanym przez Ciebie kryteriom.

 

6. Komu przekazywane są moje dane osobowe?

 

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu www.dopoznania.pl, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

 

Deweloperzy

Udostępniamy Twoje dane osobowe współpracującym z serwisem www.dopoznania.pl deweloperom. Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku korzystania z usług: zapytanie indywidualne, zapytanie grupowe, prośba o kontakt telefoniczny oraz wyrażenia zgody w formularzu poszukiwania oferty mieszkaniowej. Deweloperzy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

 

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu www.dopoznania.pl. Dostawy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz użytkowników oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

 

Obsługa Administratora

Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym).

 

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

7. Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.

 

8. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres trwania umowy o świadczenie usług, zawartej w związku z zapytaniem indywidualnym lub grupowym i automatycznym założeniem Konta.
Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

 

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będą przetwarzane co czasu wycofania zgody.


 

9. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

 

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług za pośrednictwem serwisu www.dopoznania.pl (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne poprzez wskazanie „gwiazdki”. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna.Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

10. Jakie mam prawa?

 

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail ado@dopoznania.pl

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przewarzanie danych osobowych w celu przekazania ich deweloperom współpracującym z serwisem www.dopoznania.pl, jeśli jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić przesłanie Twoich danych deweloperowi.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu www.dopoznania.pl oraz ułatwieniem korzystania z serwisu.

 

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

 

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

 

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO


 

11. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

IV. Zastrzeżenia prawne.

 

1.       Informacja przedstawiona na stronie www.dopoznania.ploraz przesłana w związku ze świadczeniem Usług ma charakter czysto informacyjny, nie stanowi oferty, zaproszenia do negocjacji, zaproszenia do składania ofert ani zaproszenia do zawarcia umowy w inny sposób w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.       Serwis www.dopoznania.pl pomaga użytkownikom w pozyskaniu informacji o ofercie deweloperskiej, to jest ofercie innych podmiotów, za których działania www.dopoznania.pl nie ponosi odpowiedzialności.

3.       www.dopoznania.pl nie jest serwisem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, nie pobiera opłat od klientów deweloperów i nie odpowiada za nieaktualizowanie przez deweloperów informacji umieszczonych na ich stronach internetowych.

 

V. Informacja o plikach cookies

 

1.       Serwis korzysta z plików cookies.

2.       Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.       Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)   utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c)   określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.       W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.       Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.       Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.       Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.       Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10.   Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.   W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

VI. Logi serwera

 

1.       Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.       Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)    czas nadejścia zapytania,

b)    czas wysłania odpowiedzi,

c)     nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f)     informacje o przeglądarce użytkownika,

g)    informacje o adresie IP.

3.       Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.       Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

1.       Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2.        W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry