REGULAMIN SERWISU DOPOZNANIA.PL

 

1. Informacje ogólne

 

1.       Operatorem Serwisu www.dopoznania.pl jest DOPOZNANIA.PL Maja Blumska Przemysław Fic s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wielkiej 21.

2.       Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b)    Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c)    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

2. Umowa o świadczenie usług

1.       Z chwilą przesłania zapytania przy użyciu dostępnych w serwisie Dopzonania.pl formularzy lub z chwilą utworzenia konta użytkownika pomiędzy użytkownikiem, a Operatorem serwisu zawierana jest umowa o świadczenie usług (dalej: Usługi). Usługi w szczególności obejmują: automatyczne utworzenie konta użytkowania w serwisie Dopoznania.pl, przesyłanie ofert nieruchomości w zakresie sprecyzowanym przez użytkowania, a także obsługę przesłanego zapytania lub kontaktu, jak również pośredniczenie w przekazywaniu ofert pomiędzy użytkownikiem, a współpracującymi z operatorem serwisu deweloperami.  W celu realizacji Usług dostępnych w serwisie Dopoznania.pl od użytkowników zbierane są dane, których przekazanie jest całkowicie dobrowolne.

2.       Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest przesłanie zapytania lub utworzenie konta użytkownika. Proces rejestracji kończy się w momencie przesłania zapytania do operatora serwisu lub potwierdzenia utworzenia konta.

3.       Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu zapytania lub w formularzu rejestracyjnym akceptuje treść niniejszego regulaminu, z którym winien się uprzednio zapoznać.

4.       Po przesłaniu zapytania lub dokonaniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do profilu, którym może samodzielnie zarządzać. Przesłanie zapytania lub utworzenie konta i uzyskanie dostępu do świadczonych Usług jest dobrowolne i bezpłatne.

5.       Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem i operatorem serwisu na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres obowiązywania umowy rozpoczyna się z chwilą przesłania formularza lub utworzenia konta.

6.       Operator serwisu wskazuje, aby użytkownik chronił swoje hasło i nie udostępniał go osobom trzecim, ponieważ wejście w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika może powodować szkody. W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do konta innego użytkownika. Za sposób korzystania z konta przez użytkownika odpowiedzialny jest użytkownik.

7.       Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu.

8.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymagane jest usunięcie konta albo przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@dopoznania.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby użytkownik usunął konto lub wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym.

9.       Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkowania przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

10.   Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

11.   Prawo wypowiedzenia użytkownik realizuje w taki sam sposób, jak opisany w pkt 3.8. Regulaminu. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług, które wymagają logowania, jak również zaprzestaniem świadczenia usług w ramach przesłanego formularza zapytania.

12.   Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a)      użytkownik narusza przepisy prawa lub Regulaminu,

b)      użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez operatora serwisu danych osobowych zapisanych w ramach konta lub przesłanych w formularzu zapytania,

c)       zawinione zachowanie użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług serwisu dopoznania.pl przez innych użytkowników.

13.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów (np. dłuższej nieaktywności), operator serwisu ma prawa do skasowania konta użytkownika, po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną bądź na adres podany przy rejestracji konta.

14.   Wszelkie reklamacje związane z kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane mailowo na adres: sekretariat@dopoznania.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia rejestracji. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia wskazanego terminu, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody, wynikające z przyczyn niezależnych od operatora danych. Operator danych zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielenia wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

15.   Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji  drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez operatora serwisu.

2. Dane osobowe.

 

1.       Operator serwisu zbiera i przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach udostępnionych przez Serwis, co czyni w celu realizacji zawartej z użytkownikiem umowy o świadczenie Usług.

2.       Operator zapewnia, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), t.j. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926).

3.       Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie.

4.       Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

5.       Dane osobowe podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że wynika to z konieczności realizacji umowy świadczenia Usług.

6.       Dane osobowe stanowią zbiór klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7.       Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji umowy świadczenia Usług, tj. np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania lub kontaktu, jak również w celu udostępnienia ich deweloperom i innym kontrahentom współpracującym z Serwisem, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania użytkownikom przez Serwis informacji handlowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych następuje przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@dopoznania.pl lub przez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt” w menu dolnym strony www.dopoznania.pl.

8.       Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi Serwisu.

9.       Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

4. Zastrzeżenia prawne.

 

1.       Informacja przedstawiona na stronie www.dopoznania.ploraz przesłana w związku ze świadczeniem Usług ma charakter czysto informacyjny, nie stanowi oferty, zaproszenia do negocjacji, zaproszenia do składania ofert ani zaproszenia do zawarcia umowy w inny sposób w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.       Serwis www.dopoznania.pl pomaga użytkownikom w pozyskaniu informacji o ofercie deweloperskiej, to jest ofercie innych podmiotów, za których działania www.dopoznania.pl nie ponosi odpowiedzialności.

3.       www.dopoznania.pl nie jest serwisem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, nie pobiera opłat od klientów deweloperów i nie odpowiada za nieaktualizowanie przez deweloperów informacji umieszczonych na ich stronach internetowych.

 

5. Informacja o plikach cookies

 

1.       Serwis korzysta z plików cookies.

2.       Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.       Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)   utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c)   określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.       W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.       Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.       Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.       Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.       Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10.   Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.   W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

6. Logi serwera

 

1.       Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.       Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)    czas nadejścia zapytania,

b)    czas wysłania odpowiedzi,

c)     nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f)     informacje o przeglądarce użytkownika,

g)    informacje o adresie IP.

3.       Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.       Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

1.       Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2.        W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry