Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydatów do zatrudnienia

 1. Administrator Danych Osobowych

  W świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego potocznie RODO, administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator Danych Osobowych) jest DOPOZNANIA.PL Maja Blumska i Przemysław Fic s.c. (ul. Wielka 21, 61-775 Poznań, NIP: 7831692346, REGON: 302228034).

  Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób: telefonicznie pod nr: +48 536 871 640, poprzez wiadomość e-mail: ado@dopoznania.pl

  Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, jak również przedstawiciela.

  Administrator Danych Osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
   
 1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji nowych pracowników.

  Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie  jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody kandydata (w zakresie udziału w trwającej rekrutacji lub także udziału w przyszłych rekrutacjach).  Administrator może również przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. w celu obrony roszczeń).

  Jeśli w procesie rekrutacji pozyskiwane są dane szczególne (a może się tak stać, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator będzie pozyskiwał informacje o niekaralności kandydata), przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora).

  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim
  lub organizacji międzynarodowej.

  W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane, jest upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w każdym czasie, przy czym nie będzie miało to wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odnośnie czynności dokonanych przed cofnięciem zgody.
   
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

  Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, imiona rodziców, datę urodzenia, wizerunek. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe wynikające z przedstawionych świadectw pracy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy oraz innych dokumentów, jeśli kandydat przedłożył je w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

  Ponadto Administrator może przetwarzać również szczególne kategorie danych osobowych, tj. dane dotyczące karalności.

  Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji nie jest obowiązkowe, jednakże jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji prowadzonej przez Administratora. W przypadku niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić udziału w rekrutacji, co w konsekwencji uniemożliwi podjęcie pracy.  

  Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
   
 1. Podmioty, którym powierzane są dane osobowe

  Dane osobowe są przekazywane:
 1. podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi księgowe, audytowe, konsultacyjne, doradztwa finansowego, prawne, podatkowe,
 2. podmiotom obsługującym serwery zewnętrzne,
 3. podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną.
   
 1. Czas przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora Danych Osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji, przy czym dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane te będą przetwarzane do dnia odwołania zgody na ich przetwarzanie. W każdym razie dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata od dnia ich pozyskania.
   
 1. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane w każdej chwili ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania wydania mu informacji o tym czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz kopii jego danych osobowych,
 2. sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w każdym czasie żądać niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jak również uzupełnienia tych, pod warunkiem jednak, że Administrator nie będzie dysponował podstawą prawną, która umożliwi mu odmowę ich sprostowania lub uzupełnienia, 
 3. usunięcia przetwarzanych danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać usunięcia danych osobowych jego dotyczących. Administrator może jednak odmówić realizacji tego prawa. Taka sytuacja będzie miała miejsce przede wszystkim wtedy, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przechowywania danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając Administratorowi odpowiedni wniosek na dane wskazane w punkcie I. Administrator ma prawo weryfikacji tożsamości osoby realizującej prawa wskazane powyżej.

Ponadto, osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do żądania aby dane osobowe były przenoszone innemu administratorowi, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe.
 

 1. Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

  Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).